Algemene Voorwaarden Modevakschool Coba

Postadres: Watermunt 19. 1787CW Julianadorp.        
Telefoon: 06-55 57 75 84
Cursus locatie: Drooghe Bol 1004 Julianadorp
KvK Alkmaar: 
Inschrijfnummer 37049666
Website: www.modevakschoolcoba.nl
E-mail: cobakleef@ziggo.nl 

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.
De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum.
De aanmelding wordt bevestigd via e-mail of brief met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier.

Artikel 2: Deelname
Deelnamen aan de cursus of workshop is persoonlijk. Dit betekent dat u de lessen en activiteiten zelf dient bij te wonen.
De cursus gaat alleen van start als er minimaal 4 deelnemers zijn.
Als er minder aanmeldingen zijn, heeft Modevakschool Coba het recht u een vervangend voorstel te doen of om de cursus te annuleren.

Artikel 3: Cursusjaar
Het cursusjaar Kleding maken en/of Patroontekenen loopt van de eerste week oktober tot en met de laatste volle les week mei. 
Voor de cursus Fijne kneepjes en de Korte Cursus geldt de periode die bij aanvang van de cursus is vastgesteld.
De vakantie-en feestdagen staan op de pagina Les/Vakantierooster.
Bij verhindering kan de les in overleg met Modevakschool Coba worden ingehaald. Voorwaarde hierbij is dat de les 24 uur van tevoren is afgemeld.
Is het niet mogelijk om de verzuimde lessen in te halen omdat het niet binnen de planning past,
dan vervallen deze na het schooljaar. Er is geen recht op inhalen

Artikel 4: Betaling
De prijzen van de cursussen en workshops staan op de website (onder voorbehoud van wijzigingen).
Het cursusgeld voor een Korte Cursus, of de Kneepjes cursus, zomercursus of een workshop dient bij inschrijving volledig te worden betaald.
Het cursusgeld voor de overige cursussen kan op verschillende manieren betaald worden:

 • Per bank in drie delen:

Bij inschrijving het cursusgeld voor de eerste maand, binnen 7 dagen na inschrijving
Vóór 15 september het cursusgeld voor de eerste termijn van 4 maanden.
Vóór 15 januari het cursusgeld voor de tweede termijn van 3 maanden.

 • In bijzondere gevallen kan in overleg met Modevakschool Coba een andere betalingsregeling worden afgesproken.

Artikel 5: Materialen
Het cursusgeld is exclusief materiaalkosten.
Cursisten kunnen gebruik maken van de modebladen die in de cursusruimte aanwezig zijn.

Artikel 6: Annulering en tussentijds beëindigen
Bij aanmelding meer dan 3 maanden voor aanvang van de cursus, kan deze aanmelding binnen 7 dagen na aanmelding (= inschrijvingsdatum) zonder opgave van reden en zonder kosten worden ingetrokken.

Deze intrekking moet schriftelijk te gebeuren.
Na deze bedenktijd van 7 dagen kan de aanmelding worden ingetrokken, maar is de cursist € 22,50 inschrijfgeld verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de cursist
  verplicht de volledige kosten van de eerste termijn voor de cursus te betalen.
 • Men geeft zich op voor het hele cursusjaar (oktober t/m mei).
 • Tussentijds instromen is mogelijk mits er plaats is.
 • Als men tijdelijk de cursus wil volgen, behoort de Korte Cursus tot de mogelijkheid.
 • Bij tussentijdse beëindiging tijdens de cursus is de cursist de volledige cursuskosten verschuldigd.
  Er bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
 • De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, en die in overleg niet kunnen worden ingehaald
  geven de cursist alsdan geen recht op restitutie van cursusgeld.
 • Alleen op ernstig medische gronden, kan in overleg met Modevakschool Coba op bovengenoemde bepalingen een uitzondering worden gemaakt.
  Samen zal er gekeken worden naar een passende oplossing, binnen het betreffende schooljaar.

Artikel 7: Overmacht
Modevakschool Coba is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht.
Modevakschool Coba behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen.
Ingeval van ziekte zoekt Modevakschool Coba naar vervangende data of oplossing
voor de gemiste lessen binnen het betreffende cursusjaar.
Modevakschool Coba behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname
u een vervangend voorstel te doen of om de cursus te annuleren.
Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Modevakschool Coba geacht zich genoegzaam aan
haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.
De door de cursist verzuimde lessen, om welke reden dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden.
De cursist heeft alsdan ook geen recht op resitutie van cursusgeld. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van
Modevakschool Coba kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Artikel 8: Boeken 
De cursist is verplicht de bij de cursus patroontekenen behorende boeken aan te schaffen.
De gebruikte lesboeken worden uitgegeven door de Modevakschoolvereniging Danckaerts en krijgt u tijdens de eerste les.
De prijzen van deze boeken zijn vastgesteld door de Modevakschoolvereniging Danckaerts en staan vermeld op de website www.modevakschoolcoba.nl
Het boekengeld dient tijdens de eerste les contant te worden voldaan.
Het copyright van de boeken ligt bij de Vereniging Danckaerts.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Modevakschool Coba geeft cursussen en adviezen naar eer en geweten.
Modevakschool Coba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die
als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 10: Kosten
Bij niet op tijd betalen van het cursusgeld en/of het boekengeld krijgt de cursist een herinnering.
Mocht betaling ook dan niet plaatsvinden, wordt er een aanmaning verstuurd en
wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 5.00 administratiekosten.
Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is
bijgeschreven op de rekening van Modevakschool Coba, wordt de cursist in gebreke gesteld en geeft Modevakschool Coba
de vordering uit handen aan een derde.
De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de cursist. 

Artikel 11: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per email naar Modevakschool Coba gestuurd worden.
Zij worden vertrouwelijk behandeld. Klachten dienen binnen vier weken na het ontstaan te worden ingediend
U krijgt zo snel mogelijk een schriftelijk reactie. Indien er meer tijd voor de behandeling nodig is, wordt dat schriftelijk aan de indiener bekend gemaakt.

Artikel 12: Persoonsgegevens
Modevakschool Coba houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Zij worden alleen gebruikt voor verwerking van administratieve handelingen.

Artikel 13: Overige bepalingen
Wanneer zich een situatie voordoet waarop geen van bovengenoemde voorwaarden van toepassing is,
beslist Modevakschool Coba